תקנון שימוש באתר MAOD

   כללי

1.1. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין חברת דיירקט סחר בע"מ ח.פ. 513672592  (להלן: "החברה" או "מנהל האתר"), המפעילה את אתר זה, שכתובתו http://www.maod.co.il/ (להלן: "האתר"). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים הוא בכפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.

1.2. החברה הינה הבעלים והמפעיל של אתר זה, אשר הוקם על ידה, ואשר מציע אפשרות לרכישה אלקטרונית של מגוון מוצרים כגון מוצרי החשמל, טקסטיל, בריאות, מוצרים לבית, תרבות הפנאי וכן שירותים נוספים הקשורים לאספקת המוצרים על ידי דיירקט סחר (להלן: "המוצרים" או "השירותים").

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.4. האתר נועד לאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור, לבחון ולרכוש מוצרים שונים המשתנים מעת לעת, בצורה קלה ונוחה.

1.5. ייתכן ששימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה. 

1.6. האמור בהסכם זה חל על כל מוצרים ו/או שירותים, מכל מין וסוג המוצגים באתר, בכל פורמט.

1.7. החברה תהא זכאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפיכך מומלץ לשוב ולקרוא הוראות אלו מדי פעם. החברה תפרסם באתר עדכון על אודות שינויים כאמור בסמוך למועד הופעתם בתקנון.

1.8. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.

1.9.  החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

1.10.  על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד.

1.11.  תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

  השימוש באתר

2.1. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.

2.2. חל איסור על העתקה, הטבעה, שכפול, עריכה, הפצה, העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן: "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.

2.3. חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור. אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.

2.4. החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר.

2.5. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך מוצרים ו/או שירותים בתשלום ושלא בתשלום, כגון קבלת מידע אודות המוצרים ו/או השירותים השונים, יצירת קשר, מבצעים, אירועים שונים ו/או מוצרים ו/או שירותים אחרים, כפי שאלה יהיו מעת לעת.

2.6. שימוש באתר ובתכנים שבו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה. החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא החברה זכאית להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש ואלו יחולו עליך באותה העת.

2.7. ככל שתתבקש למסור פרטים, הנך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך ו/או שלא לספק לך מוצרים ו/או שירותים, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.

2.8.  החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות בפרטים שימוש בכפוף להוראות כל דין – להרחבה אודות מדיניות הגנת הפרטיות של החברה  לחץ כאן.

 

   שימוש מותר

3.1. הנך רשאי לעשות שימוש באתר זה בהתאם לתנאים המפורטים, ובכל מקרה אך ורק למטרות חוקיות, הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי תקף בישראל או בכל תחום שיפוט שממנו הנך נכנס לאתר זה.

3.2. משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:

3.2.1. המשתמש הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3.2.2.  המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם הנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

3.2.3. המשתמש מחזיק באמצעי תשלום תקף אשר יהיה קביל על ידי דיירקט סחר, לרבות כרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1986) ישראלי או בינלאומי תקף, המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, או שירותי חיוב דוגמת PayPal. אין אפשרות לבצע הזמנות באתר ללא מסירת פרטי אמצעי תשלום.

3.3.  הנך מסכים להימנע מהפעולות הבאות:

3.3.1. להציב, לשדר או להפיץ באמצעות אתר זה כל אינפורמציה מזיקה או עשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה, או בכל דרך אחרת – בלתי חוקית.

3.3.2.  לעשות שימוש באתר זה שיגרום או עלול לגרום להפרת זכויות של אדם אחר.

3.3.3.  לעשות שימוש בתוכנה או בכל אמצעי לשם התערבות או ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בפעילות של אתר זה, לרבות אך לא רק בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם.

3.3.4.  לשנות, להתערב, או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר.

3.3.5.  לנקוט פעולה כלשהי המעמיסה בצורה בלתי סבירה על אתר זה או על התשתית הקשורה.

3.3.6. להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו ממערכות האתר.

3.4.  מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לחסום באופן זמני או קבוע את הגישה שלך לאתר, אם לפי שיקול דעתנו המוחלט הנך מפר הוראות דין או את תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר, או של מערכת המחשבים של החברה או האתר, או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור.

 

   אופן רכישת מוצר

4.1. בעת ביצוע רכישת מוצר באתר תידרש למסור פרטים מזהים אודותיך (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, טלפון, תעודת זהות ,פרטי אמצעי תשלום) (להלן: "הפרטים האישיים" ו- "ביצוע הפעולה"). במקרה שהזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לרכוש את המוצר. כמו כן, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.2.  המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3.  חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות מידע אודות אמצעי התשלום שמסרת לצורך תשלום חשבונותיך.

4.4. בעת ביצוע פעולה באתר, הפרטים האישיים של הלקוח יועברו למערכת עיבוד הנתונים של מנהל האתר (להלן: "המערכת") באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL). רישומי המערכת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

4.5. רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי או אישור מחשבון PayPal, ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת ביצוע הפעולה אצל מנהל האתר. הרישום שנרשם במחשבי מנהל האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

4.6. מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לבטל או שלא לקבל כל בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

4.6.1. בהתאם לשיקול דעתו הסביר של מנהל האתר, אם מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת המוצר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.

4.6.2. נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.

4.6.3. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או  המחיר ו/או פרטים אחרים.

4.6.4. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך תקין בדרכי הרכישה.

4.6.5. אם יתברר כי חל במהלך המכירה, פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.

4.6.6.  במקרים של כוח עליון, המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

4.7. למנהל האתר שמורה הזכות לבטל רטרואקטיבית את השתתפותך במכירה ובהתאם יושב לך הסכום ששילמת. כמו כן למנהל האתר שמורה זכות למנוע ממך השתתפות חוזרת בשירותי האתר, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותו עפ"י כל דין.

     אספקת המוצרים

5.1.  זמן האספקה של מוצר הוא עד 10 ימי העסקים מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי. ימי העסקים לעניין זה הינם ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ערבי חגים וחגים.

5.2. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקה הנובעים מאירועים שאינם בשליטתה, כגון: אירועים ביטחוניים, פעולות איבה, פגעי טבע, תאונות, שביתות והשבתות, תקלות במערכות המחשוב ו/או התקשורת, מסירה של פרטים לא נכונים על ידך.

5.3. במקרה שלא ניתן יהיה לספק מוצר ו/או שירות, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה בכפוף לתקנון זה ובכפוף להשבת כספך, לרבות דמי משלוח, אם חויבת בהם.

5.4.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של המוצר.

5.5. החברה עושה כל מאמץ לדאוג לכך שמוצרים המופיעים בפרסום יימצאו במלאי. עם זאת, במקרה שיתברר כי המוצר/ים שהזמנת אזל/ו מהמלאי או שחברת האשראי לא אישרה את העסקה, החברה לא תהיה חייבת לספק את המוצר/ים. במקרה כזה כרטיס האשראי שלך לא יחויב, ונודיעך על ביטול ההזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או בטלפון. במקרה בו המוצר אזל מהמלאי, תהא החברה רשאית להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במקרה שתקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

   מדיניות  משלוחים

6.1. לאחר רכישת ותשלום עבור המוצר, החברה שולחת את מוצריה באמצעות דואר ישראל לכל חלקי הארץ.

6.2.  החברה רשאית לגבות תשלום עבור שירותי המשלוח עבור המוצרים ו/או השירותים.

6.3.  אופן המשלוח:

6.3.1.  הזמנה בסכום של עד 50 ₪ תישלח בדואר רגיל.

6.3.2.  הזמנה בסכום של מ- 50 ₪ עד 500 ₪ תישלח בדואר חבילות.

6.3.3.  הזמנה בסכום של מעל 500 ₪ תישלח בדואר שליחים של דואר ישראל (למעט ישובים אשר אינם נמצאים בפריסה של דואר שליחים, בהם תשלח ההזמנה בדואר חבילות).

6.4.   הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל לקוח. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

 אחריות למוצרים

7.1.  האחריות למוצרים הינה על פי כתב האחריות המצורף למוצר.

  מדיניות ביטול והחזרים

8.1. הלקוח רשאי לבטל  עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן:"החוק") והתקנות שהותקנו על פיו.

8.2. ברכישה של מוצר רשאי הרוכש לבטל בכתב את העסקה, החל מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר ביניהם.

8.3. ברכישת שירות רשאי הרוכש לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק)  - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

8.4. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בצירוף חשבונית באמצעות פקס מספר 03-7256312 ו/או באמצעות שליחת מכתב אל הכתובת: דיירקט סחר, ת.ד. 62256, תל אביב 61621.

8.5.  במקרה של החזרת מוצר מכל סיבה שהיא יש לפנות לשירות הלקוחות (כמפורט בסעיף ‏16 בהמשך) לקבלת הסבר מפורט כיצד יש להחזיר את המוצר.

8.6. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

8.6.1.  במקרה של ביטול עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות, או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה (להלן - "אי התאמה"),  תחזיר החברה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלת את המוצר, יש להעמידו לרשות החברה, במקום שבו נמסר המוצר.

8.7.  תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

8.7.1. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר, או אי התאמה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מהם. במקרה בו המוצר התקבל לידיך, עליך החובה להשיבו לספק על חשבונך.

8.8.  החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך לפי סעיף 14ה(ג) לחוק. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8.9.  לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

8.9.1.  טובין פסידים;

8.9.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

8.9.3.  מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995

8.9.4.  טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

8.9.5.   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

8.10.    את המוצר שברצונך להחזיר בעקבות ביטול עסקה יש לשלוח בדואר רשום בלבד, ת.ד 62256 ת"א מיקוד - 6162102, או במחסן החברה: א.ת עד הלום (אשדוד) פארק תעשיות יצהר ר'ח האודם 4 בימי ד' 9:00-15:00 (בתיאום מראש עם מוקד שרות הלקוחות).

8.11.  יש לשלוח את המוצר בתוך 14 יום מיום קבלתו, יתקבלו להחזרה אך ורק מוצרים ללא שימוש ,יש לצרף חשבונית ומכתב שבו מצוין מספר ההזמנה שם הלקוח או כל פרט מזהה אחר, מוצרים שיוחזרו ללא זיהוי לא יטופלו.

8.12.  החברה מבצעת בקרה על החבילות שיוצאות ממחסנה, אם קיבלת מוצר פגום החברה מתחייבת להחליף את המוצר למוצר תקין.

8.13.  לאחר החזרת המוצר, בהתאם להנחיות, יטופל המקרה לגופו, להחלפה או לזיכוי, כפי שפורט לעיל. במקרה שמדובר בזיכוי כספי, הזיכוי יינתן בכפוף לנוהלי חברת האשראי.

    עלות השירות

9.1. השימוש בשירות ו/או גלישה באתר הינו ללא עלות.

9.2.  על רוכש מוצר לשאת בעלויות המוצר שבחר לרכוש בהתאם לכתוב באתר.

9.3.   בכל מקרה ובכל זמן החברה רשאית לשנות זאת ולגבות עמלת שירות מהלקוח. מובהר, כי אם וככל שיוחלט על גביית עמלה כאמור, יעודכן הדבר באתר.

    שינויים באתר החברה

10.1.   החברה תהא רשאית לבצע שינויים ו/או שיפורים למידע, לשירותים, למוצרים ולחומרים אחרים המצויים באתר החברה, או לסיים את הפעלתו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

10.2.    החברה תהא רשאית לשנות את התנאים המופיעים באתר זה בכל עת, והשינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר.

 

   שמירת סודיות פרטי הלקוחות באתר

11.1. בכל מידע אישי שתספק לנו בשימושך באתר זה, יעשה שימוש בהתאם למדיניות הגנה על הפרטיות המופיעה באתר זה – להרחבה לחץ כאן [לינק].

11.2.  אתר זה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות. החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה כדי לשמור על פרטי לקוחות האתר ועל פרטי פעולות שביצעו בו. יחד עם זאת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי החברה ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על ידי אותם הגורמים. במקרה שתבוצע פעולה שכזו לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.3. הנך מסכים כי נהיה רשאים להקליט שיחות טלפון שלנו עמך ולעשות שימוש בהקלטות בקשר עם מתן השירותים וכן לשם בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולשם שיפורם.

    זכויות יוצרים

12.1. זכויות היוצרים, זכויות בבסיסי נתונים, וככל שיש סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר, הם בבעלות החברה או בבעלות מורשים מטעמה. ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה אינך רשאי להעתיק, לשדר, לפרסם, להפיץ, למכור או להעביר חומר כלשהו באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו.

12.2.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וכו') בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

12.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

12.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

12.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה להם החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

12.6.  השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

12.7. ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות ושרטוטים) שנמסרו לפרסום על ידי חברות נוספות המציעות שירותים בשיתוף עם החברה, כי אז סימני מסחר ומידע אלו הינם רכושם של אותן החברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

   הגבלת אחריות

13.1. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

13.2.  החברה אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע, ינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.

13.3. קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט וכן ציוד הקצה שברשותך ותחת אחריותך.

13.4. הינך מתחייב/ת בזאת לשפות את החברה, עובדי החברה, מנהלי החברה, בעלי מניות בחברה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיגרמו כתוצאה מהפרת תנאים אלו.

 

  אבטחת מידע

14.1. החברה פועלת לכך שביצוע פעולות באתר יהיו בטוחים ומאובטחים כנדרש. לשם כך ביצוע פעולה באתר מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSL – שיטה שאושרה על ידי חברות האשראי לביצוע עסקאות באינטרנט. בשיטה זו, הנתונים האישיים שלך , כולל מס' כרטיס האשראי, עוברים לשרת האינטרנט כשהם מוצפנים.

14.2. החברה נוקטת אמצעים כאמור על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות החברה ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר. 

14.3.בגלישתך באתר הנך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית.

 קישורים לאתרים אחרים

15.1. אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט נוספים.

15.2.  החברה איננה תומכת באתרים אלה ואיננה אחראית למידע, למוצרים או לשירותים הנמצאים, או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה.

15.3.  כניסתך ושימושך באתרים אלה הנם באחריותך בלבד.

15.4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שיימצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים ואולם החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

15.5. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

 

 יצירת קשר 

16.1 . ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 בטלפון רב קווי 03-9530053.

16.2  . צוות אתר MAOD ישמח לעמוד לרשותך בשאלות לגבי המוצרים והשירותים , כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על  תפעול המוצר, אחריות על המוצר.

 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה!