מדיניות הגנת הפרטיות

כללי:

חברת דיירקט סחר ולוגיסטיקה בע"מ ח.פ. 513672592 (להלן: "דיירקט סחר" או "החברה") מפעילה את אתר האינטרנט http://www.maod.co.il, המשמש כאתר מקוון למסחר אלקטרוני (להלן: "האתר"). אנו בדיירקט סחר פועלים על פי חוקי מדינת ישראל, ובכללם בהתאם לדיני הפרטיות החלים על המידע האישי שאנו אוספים אודות לקוחותינו.

דיירקט מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות שלנו נועדה כדי ליידע אותך לגבי סוג המידע שאנו אוספים אודותיך באמצעות האתר או באופן אחר במסגרת השירותים שאנחנו מספקים (להלן: "השירותים"), לרבות מסחר אלקטרוני של מגוון מוצרים, כגון מוצרי חשמל, טקסטיל, בריאות, מוצרים לבית ותרבות הפנאי, וכן אמצעים נוספים הקשורים לאספקת השירות על ידינו; הדרכים בהן דיירקט סחר אוספת את המידע; האמצעים אותם דיירקט סחר נוקטת כדי לאבטח את המידע וכן השימושים המבוצעים במידע והאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לשימוש במידע אודותיך. לא נסחור במידע ולא נעבירו לאחרים, למעט כאמור במסמך זה.

איסוף המידע כמפורט להלן, נדרש לטובת מטרות תפעוליות הנחוצות לשם מתן שירות מיטבי ואספקת השירותים עבורך על ידינו, וכן על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולשאר ההוראות החוקיות אשר חלות עלינו. חשוב לנו לציין כי אינך חייב מבחינה חוקית למסור את המידע המבוקש, אך ללא המידע לא נוכל לטפל בפנייתך.

במקרה שנמסור לך הוראות נוספות ו/או מידע אודות פרטיותך, בין היתר במסגרת ביצוע עסקה לרכישת מוצר או בעת גלישתך באתר החברה, המידע במסמך מדיניות זה נוסף על כל הוראה ו/או מידע כאמור.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך. בכל עת תופיע באתר זה מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו.

 

סוג המידע שנאסף:

על מנת לעשות שימוש בשירותים, הנך נדרש בעת ההרשמה לאתר לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא:

 • מידע מזהה ופרטי התקשרות כגון שם ומספר טלפון, מספר זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים.
 • פרטים אודות אמצעי התשלום בו תעשה שימוש.
 • מידע הכלול בתשובות שניתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי אישי ואבטחה באתר.
 • מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

המידע הנמסר ניתן ביודעין ובהסכמה על ידך. מבלי למסור פרטים מסוימים לא תוכל להירשם או לקבל שירותים.

אם אתה מספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים (למשל בני משפחה) או בשמם, מחובתך ליידע אותם מראש על מסירת פרטים אלו ולקבל את הסכמתם לכך שיישמר אצלנו מידע אודותיהם בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

שימוש במידע:

מטרות השימוש עבור איסוף המידע כוללות, בין השאר, את אלו:

 • מתן אפשרות לשימוש בשירותים המוצעים על ידינו, הצעת הצעות ומסירת טופסי התקשרות בקשר אליהם.
 • תקשורת עמך ועם אחרים בקשר לשירותים שלנו, לרבות מתן האפשרות לשנות, לתקן ולבטל שירותים שאנו מספקים לך.
 •  פרסום ושיווק מטעמנו, מסירת מידע על מוצרים ושירותים שאנו מספקים בשיתוף עם צדדים שלישיים, כולל מידע המותאם לך אישית (ראה מידע נוסף לגבי אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר, בהמשך).
 •  טיוב המידע אודותיך המצוי אצלנו.
 • ציות לדרישות חוקיות, היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.
 • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים.
 • תפעול ושיפור השירותים והמוצרים שלנו, כולל ביצוע מחקרי שוק וסקרים.
 • תפעול שוטף והעשרת התוכן של האתר, ביצוע פעולות ניהול ובקרה למערכות.
 • טיפול בבקשות נושאי מידע לעיון במידע ולתיקונו.

 

העברת מידע:

אנו עשויים להעביר את המידע שברשותנו לצדדים שלישיים, לרבות חו"ל. המידע יועבר אך ורק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, בהתאם להוראות הדין ועל פי הרשאותיך, ובכפוף לאמור במדיניות זו. זאת, בכפוף לכך שהצד השלישי יתחייב לשמור על המידע בדיוק באותו האופן בו אנו שומרים עליו. יחד עם זאת, יובהר כי במקרים בהם יועבר המידע במסגרת היענות לצווים שיפוטיים ו/או על פי דרישת רשויות אכיפת החוק, כפי שיפורט להלן, נשתדל לדאוג כי פרטיותך תישמר במידת האפשר, בהתאם לנסיבות המקרה. 

דיירקט סחר עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור, כמפורט להלן:

 • בתי עסק ו/או ספקים ו/או ספקי משנה ו/או באמצעות קבלני מיקור חוץ, עמם נשתף פעולה כחלק משירותינו ובמסגרת פעילות בה תוכל להשתתף ולקבל שירות. המידע יועבר אליהם לשם השלמת השירות המסוים;
 • קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות;
 • רשויות אכיפת החוק, במקרה שתבצע באתר פעילות החשודה כנוגדת את הוראות הדין ו/או את הוראות תנאי השימוש לאתר, ובמקרה שנידרש לספק מידע על אודותיך על פי צו שיפוטי. כמו כן, אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובמסגרת העברת מידע לחברות שירות נתוני אשראי;
 • אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו;

 

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר:

אתה מסכים שנשתמש בפרטי הקשר אותם מסרת לנו, על מנת שניצור איתך קשר, ונשלח לך דיוורים בנושאים שונים ובאמצעי קשר שונים, כגון דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, הודעות מוקלטות, הודעות SMS, פקס ואמצעים אחרים.

עומדת לרשותך הזכות להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981), ולבקש שלא נשלח אליך דבר פרסומות (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) באמצעות פנייה לכתובת cs.maod@directs.co.il. במסגרת בקשתך זו, הקפד לציין את אמצעי הקשר אליו אנחנו שולחים לך את הפרסומות אותן אינך מעוניין לקבל, אחרת ייתכן שמערכותינו לא יהיו מסוגלות להסיר אותך מהרשימה. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

יחד עם זאת, אף לאחר בקשת ההסרה, ייתכן כי יישלחו אליך בכל אמצעי תקשורת דיוורים ופרסומות שאנו חייבים לשלוח לך על פי דין או שמותר לנו לפרסם גם ללא הסכמתך.

 

קישורים (Links)

ככל שאתרנו יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, לא נהיה אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה.

 

קוקיז (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר

במסגרת השימוש באתר או בשירותים הנלווים לו, החברה מבצעת תיעוד אוטומטי וסטטיסטי של מידע אודות הגלישה שלך באתר. ייתכן כי בעת שימושך באתר נעשה שימוש בקוקיז, שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך, אולם אלה אינן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע כל פעולה שהיא במחשבך.

על ידי הקוקיז, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניותיך החוזרות לאתר, ובכך מתאפשר לנו להעניק לך שירות מהיר ויעיל, להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ולחסוך לך זמן הכרוך במילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אשר כבר מצויים בידינו.

כמו כן, באמצעות הקוקיז אנו אוספים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) בו אתה עושה שימוש, כגון גרסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה (אם יש), מיקום ועוד. מידע זה ישמש למטרות שיפור האתר ושיפור שירותינו.

אנו עשויים להשתמש במשואות רשת Web beacons וטכנולוגיות דומות אחרות, בין השאר כדי לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דוא"ל ועל מנת למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו, וכדי לשפר את השימוש באתר.

 

אבטחת מידע והצפנה

על מנת לאבטח את המידע ולהצפינו, החברה נוקטת אמצעי אבטחה סבירים התואמים, את הסטנדרטים הנהוגים והמקובלים באינטרנט. עם זאת, מערכות ונהלים אלו לא מעניקים ביטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשתי למידע המאוחסן בהם. כל עוד החברה תנקוט אמצעי אבטחה סבירים ונהלים כאמור, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות כך.

בנוסף, למען אבטחתך המירבית, אנו מציעים גם לך לנקוט אמצעי אבטחה. למשל, עדכן אותנו אם שינית אמצעי קשר שמסרת לנו, על מנת שדיוורים חשובים ורגישים יגיעו ליעדם. בנוסף, אנו ממליצים לך להתקין הגנה מפני ווירוסים ברשת האינטרנט באמצעי בו הנך משתמש.

 

זכות עיון במידע ותיקונו

הנך רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אותו אנו מחזיקים אודותיך. לשם כך, עליך להגיש בקשה חתומה בכתב לכתובת נחלת יצחק 38 ת"א . בעת פנייתך, ייתכן כי נבקש ממך לציין פרטי זיהוי, אשר ללא קבלתם לא נוכל לטפל בפנייה. אם המידע שאנו מחזיקים עליך שגוי או אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו, ואם לא נסכים לתקנו, תהיה רשאי לבקש את מחיקתו.